Informace pro spotřebitele

Orgán dohledu

Dohled nad činností společnosti vykonává Česká národní banka. Sídlo ČNB je na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Podle § 1 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je finanční arbitr příslušný k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby.

Finanční arbitr sídlí na adrese Legerova 1581/69, Praha 1, PSČ 110 00, internetové stránky finančního arbitra jsou ww.finarbitr.cz, email finančního arbitra je: arbitr@finarbitr.cz

Podnět k šetření musí vždy podat spotřebitel (dlužník). Služby finančního arbitra jsou bezplatné.

Vyřizování stížností a reklamací

Mechanizmus vyřizování stížností a reklamací upravuje Reklamační řád společnosti.

Informace ke splácení spotřebitelského úvěru

Možnosti splácení – úvěr může být splácen pravidelnými splátkami , s klientem je domluvená pravidelná měsíční výše splátek za účelem splacení poskytnutého úvěru. Druhou možností je dohoda, že úvěr bude splacen prodejem zastavené nemovitosti.

Snížené zálohy – Při dohodě o snížených zálohách na splátky úroku, nebude k datu konce smlouvy splacena celková výše spotřebitelského úvěru a nesplacené části úroků bude nutné doplatit při konci smlouvy.

Předčasné splacení – Klient má právo poskytnutý úvěr zcela nebo zčásti kdykoli splatit. Pokud nám oznámíte Vaše přání úvěr předčasně splatit, co nejdříve Vám zašleme:

  • vyčíslení dlužné částky, kterou je jste povinen zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
  • údaje o výši náhrady nákladů společnosti s uvedením veškerých předpokladů pro jejich výpočet

V  případě předčasného splacení úvěru je klient povinen uhradit náhradu za účelně vynaložené náklady, které společnosti vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

V případě předčasného splacení úvěru v souvislosti s prodejem nemovitosti, kterou byl poskytnutý spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěn, je společnost oprávněna po klientovi požadovat náhradu nákladů, která však nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru a zároveň nesmí přesáhnout částku 50.000 Kč. Výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, po které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

Společnost smí požadovat jen náklady, jejichž vynaložení je v daném případě věcně nutné a jejichž výše je zároveň odůvodněná. Podrobnější informace lze získat na ČNB.

Důsledky nedodržení závazků ze smlouvy

V případě nesplnění povinnosti uhradit první splátku nebo jakékoliv tři po sobě následující splátky kontaktujeme klienta abychom zjistili důvod nesplácení a domluvili další postup, ať už prodloužení splatnosti nebo dohodu o snížených zálohách na splátky, pomoc s vyřízením hypotéky, postoupení pohledávky, dohoda o prodeji zastavené nemovitosti atd.

V případě že není možné se s klientem domluvit na řešení a klient nejeví zájem o jakoukoliv dohodu, přistoupíme k výkonu zástavního práva nebo k předání vymáhání pohledávky advokátní kanceláři, které může vést až k soudnímu vymáhání pohledávky.