Úvěr pro podnikatele

Potřebujete peníze na rozvoj svého podnikání? Chcete investovat do nového vybavení, pokrýt provozní náklady nebo refinancovat nevýhodné úvěry? Hrozí Vám exekuce majetku? Pomůžeme vám! Půjčíme vám bez ručitele a se skvělým úrokem od 10,00 % p. a.

Podnikateli je využíván zejména k:

 • krytí krátkodobých provozních potřeb
 • zakoupení nového vybavení, zboží, materiálu
 • investic do nových technologií, reklamy, marketingu, SW
 • výstavbu, nákup a opravy nemovitostí sloužících k podnikání
 • řešení komplikovaných situací, hrozících exekucí

Parametry úvěru

 • doba splatnosti 1 až 5 let
 • úroková sazba od 10,00 % p. a. – fixní
 • max. výše úvěru 70 % zástavní hodnoty nemovitosti

Postup při poskytování úvěru pro podnikatele

Klientem při poskytování podnikatelského úvěru může být:

 • podnikatel – fyzická osoba, zapsaná v živnostenském rejstříku
 • podnikatel – právnická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku

Klient musí před poskytnutím úvěru doložit:

 • živnostenské oprávnění/ Výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, že podnikatelskou činnost vykonává déle než jeden kalendářní rok
 • poslední účetní uzávěrku
 • poslední daňové přiznání

Po doložení základních podkladů, jednáme s klientem o poskytnuté výši úvěru, který musí být zajištěn nemovitostí nebo obchodním podílem ve společnosti. Následně Vám sdělíme jaké podmínky úvěru Vám nabízíme. Budete-li s našimi podmínkami souhlasit, poskytneme Vám nezbytné předsmluvní informace, tak abyste byli schopni posoudit, zda námi nabízené podmínky odpovídají Vašim potřebám a finančním možnostem. Samozřejmě Vám poskytneme náležité vysvětlení poskytnutých informací a návrh smluvní dokumentace.

Bude Vám poskytnuta doba na rozmyšlenou v trvání 14 dní, během které nezměníme ani  neodvoláme návrh smluvních podmínek, ledaže během této doby vyjdou najevo okolnosti týkající se Vaší úvěruschopnosti, na jejichž základě jsme posoudili Vaší úvěruschopnost. Sdělíte-li nám nebo zprostředkovateli úvěru do 14 dní ode dne, kdy Vám byl návrh těchto smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímáte, uzavřeme s Vámi bez zbytečného odkladu smlouvu o úvěru na základě předloženého návrhu smluvních podmínek.

Účel úvěru není omezen, ve většine případů ale řeší aktualni finanční problémy našich klientů jako například exekuce apod. V případě exekucí je pak část úvéru omezena právě na jejich splacení.

Pro posouzení úvěruschopnosti budeme od Vás potřebovat následující:

 • občanský průkaz: doklad je nutné dodat v čitelné podobě, okopírovaný/nascanovaný oboustranně, včetně souhlasu s pořízením kopie OP
 • druhý doklad totožnosti: doklad je nutné dodat v čitelné podobě, okopírovaný/nascanovaný oboustranně, včetně souhlasu s pořízením kopie dokladu
 • výpisy z bankovního účtu: prostřednictvím bankovních výpisů dochází k doložení příjmů žadatele. Žadatel musí doložit výpis z bankovního účtu, jehož je majitelem. Žadatelé jsou povinni dodat 3 po sobě následující měsíční bankovní výpisy.
 • prohlášení o příjmech a výdajích
 • potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání u podnikatele
 • uvedení úvěrové historie
 • nabývací titul k nemovitosti v případě žádosti o úvěr na bydlení
 • výpisy z registrů dlužníků SOLUS, BRKI, NRKI
 • výpis z insolvenčního rejstříku nebo čestné prohlášení, že nejste v insolvenčním řízení
 • výpis z databáze vydaných exekucí nebo doklady o probíhajících exekucích nebo čestné prohlášení že vůči Vašemu majetku není zahájeno exekuční řízení

Úroková sazba se pohybuje od 10 % a je vždy fixní, tzn. nemění se po celou dobu trvání smlouvy o úvěru. Vždy ji znáte předem. Platí se průběžně měsíční zálohy na splátky úroku, v odůvodněných případech ve snížených zálohách. Zbytek úroků se pak doplatí při splacení úvěru.

V případě schválení úvěru Vám předložíme úvěrovou dokumentaci k prostudování a následnému podpisu, pokud budete se vším souhlasit. Kdykoliv jsme Vám připraveni vysvětlit a doplnit všechny požadované informace, které by Vám nebyly zcela jasné. V rámci úvěrové dokumentace se podepisuje smlouva o úvěru, zástavní smlouva k nemovitosti, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Po Vašem podpisu uvedených dokumentů a doložení pojistné smlouvy k zastavené nemovitosti včetně potvrzení o vinkulaci pojištění ve prospěch věřitele (KAPPA CREDIT s.r.o.) Vám vyplatíme částku 250 tis. Kč v hotovosti při podpisu smlouvy a zbytek dle dohody v jedné nebo dvou splátkách, případně v případě exekucí na zastavenou nemovitost si ve smlouvě dohodneme vyplacení exekucí přímo na jejich účet.

Pojištění zastavené nemovitosti a vinkulace v náš prospěch je povinnou podmínkou poskytnutí úvěru, výběr pojistitele není omezen. V případě zájmu jsme schopni Vám tuto  službu zprostředkovat.